В селските стада се прави естественото съешаване. То има редица недостатъци, не може да се очаква бърз прогрес в стадото:

* половата дейност на кочовете не може да се регулира в оптимални граници;

* някои овце-майки се покриват многократно, а други остават незаплодени;

* не са известни както датата на заплождането, така и произходът на родените агнета;

* възможно е разпространение на някои заболявания, предавани по полов път;

* кочовете по-бързо се изтощават и скоро се получава некачествена спермопродукция;

* не може да се провежда целенасочен подбор, тъй като най-добрите кочове не се използват рационално.

За добро заплождане правилото е кочовете да не бъдат непрекъснато с овцете майки.

Затова:

* кочовете вечер да се отделят в самостоятелна група и да се хранят отделно;

* да не се пускат на паша заедно с овцете, а да се пускат в стадото сутрин и вечер.

Важно! Желателно е през 2 години да се прави ротация на разплодниците, т.е. наличните кочове се сменят с кочове от други стада с цел избягване на стихийното родствено съешаване.