Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна. Новите насоки за кандидатстване бяха качени вчера, 9 август на страницата на агроминистерството.

Според заповедта на ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев приемът ще приключи в края на работния ден на 17 декември 2021 г.

Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, възлиза на над 387 млн. лева.

Приемът е насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.