Дърветата, торени с продукти на Екофол, дават продукция, която е по-изравнена по своите размери и с по-добър външен вид, показват опити, проведени в Института по овощарство

През изминалата година в Института по овощарство в Пловдив бяха изведени изключително професионални и интересни за практиката опити. Ръководеният от проф. д-р Стефан Гандев екип експериментира с биостимулаторите на Екофол при три вида костилкови овошки – череши, праскови и сливи. Данните от тези опити са изключително интересни и полезни за тези, които търсят начин да увеличат добива и качеството на продукцията си.

Прасковата, със своята сочност, сладък вкус и деликатен аромат, е любим летен плод с голямо стопанско значение.

За да бъде с практическа насоченост,

опитът при праскови бе изведен

при два сорта – Глоухейвън и Редхейвън

Използваните продукти за листно подхранване на фирма Екофол са:

  • Amino Expert, приложен при напълно развити първи листа (BBCH 19), в началото на месец май;
  • Kaliphos, приложен по време на нарастване на плодовете (BBCH 72-75), в края на месец май и в средата на месец юли, когато се залагат плодните пъпки за следващата година.

Постигнатите резултати бяха сравнени с нетретирани дървета – контрола, чрез биометричен и химичен анализ.

Изводите, направени от проведените изследвания, са много показателни.

Биостимулаторите на Екофол оказват положително въздействие върху хранителния статус на дърветата - повишават едрината на подовете и съдържанието на захарите. Не се наблюдава омекване на плодовете. Получената продукция е по-изравнена по своите размери и е с по-добър външен вид.

Отчетено е повишаване на добивите

от висококачествените плодове

Тези показатели са от първостепенно значение за реализирането продукцията на пазара.

  • ИНДЕКСЪТ НА ХЛОРОФИЛ В ЛИСТАТА

е отчетен след всяко приложение на продуктите за листно подхранване на Екофол. Измерените стойности след всяко подхранване при сорт Редхейвън са по-високи средно с 14% спрямо контролния вариант, а при сорт Глоухейвън с 12%. Това е много важен показател, че приложената схема на торене е довела до по-добро развитие на фотосинтетичния апарат и съответно по-добро развитие на растенията.

  • ХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИСТАТА.

Концентрацията на основни хранителните елементи в листата на растенията дава надеждна информация за хранителния им статус. Листното подхранване с продуктите на Екофол оказва положително влияние:

. Азотът при двата изследвани сорта е около 15% повече.

. Калият при сорт Редхейвън е с 46,2% повече.

. Фосфорът при сорт Глоухейвън е с 32,5% повече.

Торените дървета от двата сорта се отличават и

с по-добра запасеност с калций,

магнезий и желязо,

в сравнение с контролните. Интерес представлява повишената наличност на калций вследствие на листното торене, като се има предвид, че в никой от продуктите не се съдържа калций. Това още веднъж показва силата на комплексните листни торове да стимулират всички процеси в растенията.

Качеството на плодовете е значително по-добро след торене с продуктите на Екофол.

  • БИОМЕТРИЧНИЯТ АНАЛИЗ

показва, че плодовете, получени от дърветата с приложени продукти на Екофол, са по-едри в сравнение с контролните варианти. Наблюдавано е повишаване на всички размери на плодовете.

. 23% увеличение на масата на плода при листно торене на сорт Редхейвън

. 10% увеличение на масата на плода при листно торене на сорт Глоухейвън.

Изравнеността на получената продукция от торените растения е по-добра.

  • ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПЛОДОВЕТЕ.

Торенето с продуктите на Екофол

оказва влияние върху биохимичните

показатели на прасковените плодове

от сорт Глоухейвън и Редхейвън, като съществени различия се наблюдават в съдържанието на разтворимо сухо вещество (от 11,60 до 13,57 °Brix при контролата и от 14,23 до 14,80 °Brix при торените растения).

Плодовете на торените дървета се отличават с по-високо съдържанието на захари в сравнение с контролните. Съдържанието на киселини в плодовете на третираните дървета е по-ниско, в сравнение с контролата, особено при сорт Редхейвън.

  • ТВЪРДОСТ НА ПЛОДОВЕТЕ.

Въпреки че плодовете на торените дървета са с по-високо съдържание на сухо вещество и захари, разликите в твърдостта на плодовото месо между торените и контролните варианти са минимални и статистически незначителни. Това ни показва, че торенето с приложените продукти не влияе негативно върху твърдостта на плодовете.

  • НАЙ-ВАЖНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ – ДОБИВ.

Отчетените средни добиви от прасковените дървета от двата сорта, при които беше приложена схемата на листно подхранване, бяха по-високи в сравнение с контролните варианти (виж диаграмата). 

Сорт Глоухейвън с приложени листни торове
Сорт Глоухейвън с приложени листни торове
Среден добив от дърво
Среден добив от дърво