При възможност пръскайте овошките и следете за поява на вредители

Драгомир Атанасов,
агрометеоролог при НИМХ

През второто десетдневие на ноември агрометеорологичните условия поддържаха активна вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица. Развитието им протичаше при наличието на добри почвени влагозапаси и температури около климатичните норми.

През следващия седемдневен период прогнозираните средноденонощни температури ще продължат да надвишават биологичния минимум, необходим за протичане на вегетационните процеси при засетите есенни посеви.

През седмицата, в зависимост от сеитбените дати при пшеницата и ечемика, ще протичат различни фенологични фази. В част от полските райони при зимните житни култури ще се наблюдава фаза трети лист, а на отделни места и преход към братене. Поникване и начало на листообразуване ще се осъществява при късно засетите, до средата на ноември, посеви. При малкото засети в агротехнически срок зимни житни култури ще протича братене.

В началото и в самия край на седмицата условията ще се определят от променливо време. На места в Северна България и в част от западните и източните райони се прогнозират валежи, които временно ще ограничават възможностите за агротехнически дейности. В районите, където не се очакват валежи, в средата на периода условията ще позволяват извършване на сезонните почвообработки, провеждане на зимни растителнозащитни пръскания и фитосанитарни дейности при трайните насаждения, обследване на есенните посеви за степента на нападение от вредители.