Важни съвети от Института по лозарство

Главните задачи при резитбата на битите от градушка лози е възстановяването на формировката, осигуряване на нормално плододаване през следващата година и получаване на известна реколта в годината на падане на градушката.

Резитбата за възстановяване зависи от степента на повреждането и от фазата на лозите по време на градушката. Специалната резитба на зелено е по-полезна, когато се направи по-рано, когато интензивността на растежа на летораслите е още голяма. По-късно, през четвъртата фаза след завръзването на зърната, резитбата трябва да се извършва само в изключителни случаи, когато летораслите са напълно изпочупени

При незначителни повреди по зелените леторасли резитба не се извършва, тъй като от страничните пъпки покарват достатъчно нови леторасли (колтуци).

При силно битите леторасли, достигнали значителна големина, се провежда резитба на зелено на чепове (с 1 до 2 очи), за да се предизвика бързо развитие на долните пазвени пъпки, които при благоприятни климатични условия могат да дадат и известна реколта. Общото натоварване се намалява чрез скъсяване или премахване на плодните пръчки.

След градушка обикновено настъпва масово развитие на спящите пъпки. Трябва да се извърши еднократно, а при необходимост и двукратно филизене на излишните леторасли.

При резитба на зряло на бити от градушка лози през предната година, трябва да се отчитат степента на повредите по дървесината на едногодишните пръчки и степента на узряването им. При силно изразени повреди и лошо узряване на пръчките е необходимо те да се режат по-късо и да се оставя по-голям брой от тях, тъй като долната част на летораслите по-добре узрява и натоварването, компенсирано по този начин, може да осигури нормално плододаване.

Особено внимателно и детайлно трябва да се анализира степента на повредите по дървесината на едногодишните пръчки. При слабо изразени повреди, когато раните са калусирали, повърхността на пръчката е загладена и дървесината е добре узряла, едногодишните пръчки се запазват и се извършва резитба за по нататъшно формиране на лозите.

При силно изразени повреди, когато раните са от видими до дълбоки и тъканите от външната им страна и около тях са некротирали, пръчките трябва да се режат до здравата им основа или на чеп с 2 очи.

Аналогично се постъпва и с повредените от градушка едногодишни пръчки, които служат за формиране на рамена или на кордони.

Задължително е! След градушка възможно най-скоро да се извърши третиране с 2% бордолезов разтвор или фунгицид с високо съдържание на мед (Cu).

Начини на действие

При ранна градушка, паднала преди 20 юни се препоръчва резитбата на лозите да се извършва по следните начини:

При лозите, формирани по подобрен приземен Гюйо, ако градушката е унищожила напълно гроздовата реколта (ресите) и листата на лозите, плодните пръчки се изрязват до основата, а на главината се оставят 3-4 зелени чепа с по 2 очи. На чепове се режат най-добре развитите, ниско разположени зелени леторасли, а останалите се премахват.

Ако по летораслите, развили се от плодна пръчка, има запазени известен брой реси, плодната пръчка не се премахва. Летораслите по които има запазени реси, не се кършат, а останалите леторасли по плодната пръчка се премахват. Върху главината се оставят 3-4 зелени чепа с по 2 очи.

При лозите, отглеждани на къса чепова резитба, летораслите, развили се от горните очи на чеповете, по които няма запазени реси, се изрязват, а летораслите, по които има реси, се кършат на два възела над ресата. Летораслите, развили се от долните очи на чеповете, по които няма запазени реси, се режат на зелени чепове с по 2 видими очи.

Лозите, които са рязани след градушка, трябва да се филизят навреме!

Двегодишните неплододаващи лозя, бити силно от градушка, се режат на зелени чепове с по 2 очи, като на всяка лоза се оставят по 2-3 чепа от по–ниско разположените леторасли.

Едногодишните лози, бити от град, не се режат. Не се режат и лози, на които след градушка по-голяма част от листната повърхност е запазена.

При ранна градушка трябва да се има предвид, че неповредените леторасли могат да започнат по-енергично да растат за сметка на повредените. За да се избегне това, оцелелите леторасли се прищипват.

При градушка, паднала по-късно от края на юни, резитба на лозите не се извършва.

Принципна разлика в грижите за високостъблените лозя след градушка в сравнение с приземно отглежданите в общи линии няма. Характерна особеност обаче е, че при стъблените лози съществува стъбло, което докато е младо, при силна градушка може да бъде набито до такава степен, че да стане негодно и трябва да бъде подменено.

При стъблените лози резитба се извършва, ако градушката е паднала до края на май и е набила цялото стъбло, а по кордоните или рамената с плодните пръчки са унищожени всички леторасли и съцветия. В такива случаи набитите леторасли от чепа за сигурност се режат на 2 зелени чепа с по 2 очи и от изкаралите от тях колтуци два се използват за формиране на ново стъбло, а останалите два леторасъла се привързват също вертикално, като не се допуска да надминат носещия тел. Те се привързват за подпорното колче или за старото стъбло. При наличие на подпорно колче цялото стъбло с кордоните се премахва, а когато то липсва, премахват се само кордоните на върха на стъблото. Най-буйните два зелени колтука, оставени за бъдещи стъбла, се превиват по носещия тел за образуване на кордони. По тях се развиват колтуци от II порядък. На втората година от двата колтука за стъбло се запазва по-добрият, а другият се използва за плодна пръчка. От един колтук от II порядък под носещия тел се формира втората страна на кордона, колтуците на другата страна на кордона се режат през възел на чепове с по 2 две очи, а междинните се премахват през възел. Плодната пръчка се полага на тел на 60 см височина. На третата година лозата е вече напълно възстановена.

При по-стари лози, с дебели добре оформени стъбла и кордони пораженията са само върху плодните звена и летораслите, изкарали от тях. При такива случаи подмяна на стъблата и рамената не се прави, а само се оставят на всеки кордон по 5-6 зелени чепа и на следващата година се извършва редовна резитба за плододаване.

При по-слаби поражения от градушка не се прави резитба, а само почистване на счупените леторасли.

При силни, но късни градушки (след края на май) специални резитби също не се правят, защото изкаралите колтуци от зелените чепове не могат да узреят добре до есента. Подмяна на силно наранените стъбла може да се извърши през следващата година, като за нови стъбла се използват летораслите от чепа за сигурност, а наранените кордони - за плододаване до формиране на ново стъбло и кордони.

Повредените в една или друга степен от градушка лози се нуждаят от торене и подобрени грижи.