Киселите почви трябва да се варуват и след това да се внасят калиеви торове

19 август 2019
Растениевъдство
11322
1 2
 

Важно е варовикът да бъде фино смлян, съветва доц. д.с.н. Веселин Кутев

Калцият е безусловно необходим за нормалното протичане на процесите на деленето на клетките и фотосинтезата. В много силно кисели почви йоните на водорода и на тежките метали конкурират калция при поглъщането му от корените, вследствие на което много селскостопански култури страдат от недостига му.

При недостиг

на калций

се задържа преди всичко растежът на младите листа. При калциево гладуване плодовете на доматите, пипера, патладжаните и всички тиквови култури се поразяват силно и от върхово гниене. Картофите не образуват клубени, а зелето заболява от гуша.

При повечето почви калцият с по-голяма или по-малка скорост (в зависимост от условията) се придвижва от горните почвени хоризонти към по-долните и към подпочвата чрез измиването. То се осъществява главно чрез действието на киселините и горните почвени хоризонти постепенно обедняват откъм този елемент, което рано или късно се отразява неблагоприятно върху плодородието на почвата. Поради това се налага калциевите запаси на почвата периодично да се попълват чрез варуване.

Най-често с него се цели да се регулира киселата почвена реакция, която влияе отрицателно върху растежа и развитието на растенията. За целта се използват варовик, доломит, мергел и др., които съдържат калций.

Какво се постига

с варуването?

1. Отстранява се преди всичко вредната за растенията активна почвена киселинност, тъй като калциевите торове неутрализират съдържащите се в почвата свободни киселини.

2. Блокира токсичността на йоните на алуминия, желязото и мангана.

3. Оказва положително въздействие и върху физичните свойства на почвата, като свързва най-дребните частици и ги предпазва от измиване. По този начин се намалява свързаността на тежките глинести почви и се създават благоприятна аерация, по-добър воден и хранителен режим за растенията.

4. Отстраняването на киселинността се отразява положително и върху микробиологичната дейност на почвата, като се насърчава дейността на редица полезни микроорганизми.

5. Торенето с калциеви торове дава отражение върху темпа на разлагане на почвеното органично вещество и върху подвижността на хранителните елементи в почвата, с което може да се увеличи или да се намали количеството на усвоимите за растенията вещества.

6. Под влияние на варуването се мобилизират отчасти фосфорът и калият от малко разтворимите минерални съединения.

В полските сеитбообращения се варуват най-вече площите, които ще се засяват с люцерна, зърнени бобови, пшеница и кореноплодни култури, а в зеленчуковите - площите, на които ще се отглеждат главесто зеле и кореноплодни култури.

При засаждане на нови овощни, хмелови, лавандулови, розови насаждения, цялата норма се дава непосредствено преди дълбоката обработка на почвата.

Почвите се варуват през лятото и през есента с дълбоката оран. Практикува се и зимно варуване на равни терени (наклон, по-малък от 5 %), като торовете се внасят върху замръзнала почва или тънка топяща се снежна покривка и се заорават рано напролет. Когато фосфорните торове са внесени в почвата с дълбоката оран, може да се варува през есента чрез преораване, за да се предпазят фосфатите от по-силна фиксация. Може да се постъпи и обратно: калциевите торове да се внесат с дълбоката оран, а фосфорните торове — чрез есенно преораване.

По изключение се допуска последователно разпръскване на гранулираните фосфорни торове, на калиевите торове и на варовия материал и след това дълбока оран. В никакъв случай обаче не се прилага едновременно торене с калциеви и промишлени азотни торове и с калциеви торове и оборски тор.

При зелено торене материалът, предназначен за варуване, се заорава заедно със зелената маса с оглед да се ускори нейното минерализиране.

Ливадите и пасищата се варуват през есента, след завършване вегетацията на тревостоя, или през пролетта, когато има изобилни валежи. След варуването се минава с лека брана, която до известна степен заравя калциевия тор в почвата.

Качествено варуване може да се постигне в тихо време, със сухи торове, подходящи за машинно разхвърляне, и последващо заораване в почвата с цел торовете да се предпазят от отвяване и свличане по наклона. Тъй като вносните торове са доста скъпи, препоръчват се произведените у нас с относително фина фракция от 0 до 5 милиметра.

За нуждата от варуване се преценява

и по изискванията на агрокултурите

към реакцията на средата и изнасянето на калций с реколтата. В това отношение те се разделят на следните групи:

Първа група култури, които имат най-голяма нужда от варуване: люцерна, еспарзета, памук, коноп, захарно, кръмно и салатно цвекло, главесто зеле, спанак. Люцерната, еспарзетата, цвеклото и зелето използват пряко торене, а останалите култури - последействието.

Втора група - култури, които имат по-малка нужда: ечемик, пшеница, детелина, соя, фасул, грах, слънчоглед, краставици, лук, моркови, салата, целина.

Трета група - култури, които обикновено не се нуждаят: лупина, ръж, овес, просо, лен, елда, домати, картофи, ряпа, репички, алабаш и др.

Почти всички овощни и ягодоплодни култури не понасят кисела реакция и затова се нуждаят от предпосадъчно варуване при отглеждането им на кисели почви.

- Доц. Кутев колко време след варуването трае намалената киселинност на почвата?

Приблизително около 3-4-5 години в зависимост от дълбочината на заораване на калциевия тор, от механичния състав на почвата и от степента на извличане на калция от растенията. Най-важното условие за да подейства изобщо за подобряване на почвената киселинност е варовикът да бъде фино смлян.

- У нас често ли се прилага варуване при замърсени почви около промишлени зони за да се намали вредното влияние на тежките метали?

Вкисляващото действие на торовете и падналите киселинни дъждове в райони, замърсени с тежки метали, са главната причина за повишаване на подвижността на тежките метали и за създаването на заплаха от замърсяване на водоемите, а също и за повишаването на възможността тези токсични елементи да попаднат в растителната продукция.

Подвижността на тежките метали като кадмий, никел, цинк, стронций и др. до голяма степен зависи от реакцията на почвата. Известно е също и, че органичното вещество на почвата образува с металите слабо подвижни комплекси. Поради тези причини, органичното торене и варуването на почвите, съчетани с отглеждането на култури и сортове, които по-слабо усвояват тежките метали са главните агротехнически мероприятия, които спомагат за намаляване на замърсяването на растителната продукция с тези опасни за хората и животните елементи.

- Каква е приблизителната норма на торене с фино смлян варовик за леки и тежки по механичен състав почви?

От българските почви най-висок процент обменен калций имат смолниците, черноземите и канелените горски почви. Те се отличават с по-тежък механичен състав и успяват да задържат калция за по-дълго време. От по-леките почви той се измива значително по-бързо, което налага и по-честото варуване.

Поради различната поносимост на отделните култури към вредната почвена киселинност и поради многогодишното действие на внесения с варуващите материали калциев оксид, варуването трябва да се извършва само след данни от предварителен почвен анализ, като се вземе предвид и съставът на културите в сеитбообращението.

Варуването на око може да бъде не само опасно, но и скъпо мероприятие. Обратен ефект лесно може да се постигне при завишаване на торовата норма, с което нежелано да се ускори минерализирането на почвеното органично вещество.

Приблизително може да се каже, че на декар площ трябва да се внесат около 300 кг калциев оксид. Варовикът съдържа 42 %- 56 % калциев оксид, т.е. ще са нужни около 600 кг фино смлян варовик. При растения чувствителни на високи концентрации на калций, нормите може да се намалят с 25% до 50%.

- Доколко е вярно твърдението, че прекомерната употреба на минерални торове е една от главните причини за вкисляване на почвата?

Напълно възможни са неблагоприятни последици от изместването на реакцията към кисела или алкална, получени при внасяне на едни и същи форми промишлени торове без необходимото редуване. Ето защо в практиката на торенето е необходимо да се разшири асортиментът на използваните торове. Равновесието между минералните елементи може да се регулира, ако се използват по-широко и торове, като амониев нитрат – като източник на азот и натрий, калциево-амониева селитра - на азот и калций, магнезиев сулфат - на магнезий и сяра, или комбинирани торове с участието на натрий, калций и магнезий.

На кисели почви не бива да се внасят физиологично кисели торове и ако това се налага то трябва да бъде придружено с варуване на почвата.

Внасянето на големи количества промишлени азотни торове и особено на физиологично кисели, засилва миграцията в дълбочина на почвите на ценните за растенията хумусни киселини и на катионите на калция.

В почвата тези торове се разтварят лесно от почвената влага. В случай, че почвата е наситена с бази, почвеният разтвор се обогатява главно с калциеви катиони, но при киселите почви амониевите катиони влизат в обменна реакция предимно с водородните и алуминиевите йони , в резултат на което почвеният разтвор се вкислява още повече.

В киселите почви повишените концентрации на калиевите катиони влизат в обменна реакция предимно с водородните и алуминиевите йони, в резултат на което се вкислява почвеният разтвор и се нарушава съотношението Са:К и Mg:K . Затова киселите почви трябва да се варуват и след това да се торят с калиеви торове. В много кисели почви тези торове може да се внасят едновременно е фосфоритно или костно брашно.

Страницата подготви Боряна Плашкова

Източници:

1. “Агрохимия” на проф. д.с.н. Горбанов и съавтори

2. Доц. д.с.н. Веселин Кутев, ЛТУ София

Още от Растениевъдство
0

Земеделските производители ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата от 3 до 28 февруари Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020

0

Днес, 16 януари, отбелязваме Деня на растителнозащитника. По традиция събитието ще бъде чествано в Аграрния университет в Пловдив. За първи път празникът се отбелязва през 1896 г

0

Не бива да се подценява торенето на културите с тези елементи, тъй като те са отговорни за формиране на ценни хранителни съставки за човека и животните Доц

0

Ябълка В сравнение с други видове ябълката се нуждае от по-малко топлина и в периода на покой понася по-добре ниските температури. Ябълката обаче е взискателна към почвата и влагата и трябва да се

0

Обеззаразяването на почвата е важна агротехническа мярка Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Миниращата муха Liriomyza solani е неприятел по зеленчуковите култури

Последни новини
0

Щандът на Русия на най-голямото изложение за храни “Зелена седмица” бе затворен за два часа заради незаконни месни продукти. Става въпрос за 20 незаконно внесени салама

0

Коренно различна версия на подпомагане към земеделските производители предложи вчера правителството на Великобритания, след като вече няма да се ръководи от европейската ОСП

0

Това предупреждават ветеринарни лекари За да избегнете последващи сериозни проблеми, трябва да сте по-внимателни при манипулации с над 6-килограмови прасета (над 21-дневни)

0

Над 35 млн. евро струва на България борбата с африканската чума по свинете досега. В Европа са избити 1,4 милиона прасета, а в 12 страни, 10 от които са членки на ЕС има над 3900 огнища на болестта

0

Продукти: 500 г пилешко филе, 300 г гъби (каквито имате под ръка), 70 г кашкавал, 3 суп. лъж. сметана за готвене, 1 глава лук, сол и черен пипер на вкус Приготвяне: Нарежете гъбите на кубчета и ги

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2020”
Отговор:По принцип сортът Муцу има сочно месо, което е леко сладко, но и с подчертан киселичък вкус. Колкото до вкусовите качества на ябълките, независимо от сорта, те зависят от климатичните условия през...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Силният пол по-трудно преодолява сексуално насилие 36-годишният Рейнхард Синага напуска родната Индонезия преди 12 г. Като повечето деца на богаташи и той отива в Англия, за да продължи образованието си. Справя се добре. Завършва магистърска степен по планиране в университета в Манчестър. След това се записва да учи социология

Меган, съпругата на британския принц Хари, не смята да се връща повече във Великобритания, разкриват нейни приближени пред медиите. Тя трескаво устройва нов живот за семейството си в Канада, като обсъжда бъдещето си с някои близки приятели в имението за 14 млн. долара до Ванкувър, в което е отседнала заедно с 8-месечния си син Арчи

Д-р Милен Врабевски е собственик и изпълнителен директор на най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа - Comac Medical, отличена от МОН с наградата “Питагор” за най-големи инвестиции в областта на научните изследвания. Той е основател и на Фондация “Българска памет”, чиято цел е да съхрани българското културно и историческо