Да се създаде Национален здравноосигурителен фонд, чрез който да се осъществява задължителното здравно осигуряване на селскостопанските животни.Това е едно от предложенията в публикуваната на 20 август, концепция на законопроект за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За нейното обществено обсъждане са отпуснати 30 дни.

Здравноосигурителният фонд ще функционира на принципа на споделената отговорност между държавата и операторите на
селскостопанските животни, като „взаимоспомагателен“. Той ще се акредитира от Агенцията по акредитация, като приходите за извършване на дейността му основно могат да се набират от средства от
държавния бюджет, средства от фондовете на ЕС и приходите от задължителните здравни осигуровки на селскостопанските животни.

От този фонд ще се плащат финансови обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични явления или от поява на болест по животните.

След 2022 г., докогато е удължена държавната помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ (НППНКЛБЖВЗБ), извън предложението за създаване на Национален здравноосигурителен
фонд, концепцията предлага и други форми за управление на риска в животновъдството. Например създаване на взаимоспомагателен фонд за изплащане на услугите по профилактика и надзор на ветеринарните лекари и изплащане на финансови обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от поява на болест по
животните.

В концепцията за новия ЗВД се променя режимът на обектите, в които ще се отглеждат животни. Ще има два режима – регистрационен и одобрителен. С цел намаляване на административната тежест за животновъдните обекти тип „лични стопанства“, където се отглеждат животни за лични нужди, няма да се изисква проверка на място от страна на контролния орган и такъв обект ще се регистрира само чрез подаване на заявление от съответния оператор без такса.